Adatkezelési tájékoztató

A RAD-X Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

Az RAD-X Kft. ezúton tájékoztatja az Megrendelőit, valamint a látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az adatkezelő, az adatkezelés célja, terjedelme

A személyes adatok kezelője a RAD-X Kft. (a továbbiakban: RAD-X), amely az adatok kezelése során az alábbiak szerint jár el:

A RAD-X internetes honlapjának felkeresésével Ön személyes adatokat ad át számunkra. Az internetes kapcsolat fenntartása során a látogató által használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), doménnévvel (URL), a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok a szolgáltató számítógépes rendszerében. A RAD-X ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk saját részre történő gyűjtésére használja fel. Amennyiben a Megrendelő kéri, úgy az adatait marketing célokra a RAD-X nem használja fel.

Fentieken túlmenően a RAD-X elektronikus rendszere elsősorban azokat a személyes adatokat dolgozza fel, melyek kezelésére a megrendelések teljesítéséhez a rá vonatkozó jogszabályok alapján jogosult. Ön ezen adatai kezeléséhez azok megadásával járul hozzá.

Az adatkezelés kizárólag a cél (rendelés teljesítése) megvalósulásához szükséges mértékben és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat a RAD-X a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek. A tudomására jutott adatokat a RAD-X harmadik személy számára - a törvényben meghatározott eseteken kívül - semmilyen körülmények között nem adja ki. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

Az adatokat elsődlegesen a RAD-X belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. A RAD-X informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a RAD-X adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. A RAD-X az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ön hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapját egyrészt a jogszabályi felhatalmazások, másrészt pedig az adatok közlésének önkéntessége teremti meg. Ezeknek az adatoknak a szolgáltatása a megrendelés eredményes teljesítése érdekében szükséges. A RAD-X által biztosított funkciók, szolgáltatások eléréséhez szükség van személyes adatokra, tekintettel arra, hogy ezeknek a funkcióknak a használata az Ön által önkéntesen szolgáltatott személyes adatokkal valósítható csak meg (azonosításhoz szükséges adatok, stb.).

A felhasználók jogainak gyakorlása

Jogosult tájékoztatást kérni az Önre vonatkozó adatkezelésről. A RAD-X kérésére tájékoztatást ad az Ön általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Önre vonatkozó adatokat. A RAD-X a kérelem beérkezésétől számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását a RAD-X-nál kezdeményezheti.

Jogosult kérni továbbá az Önre vonatkozó adatok törlését az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése a RAD-X-hoz benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges. Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. A RAD-X, mint adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított három munkanapon belül eleget tesz a kérelemnek, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható. A kérelem elutasítása esetén a tiltakozás előterjesztésével megegyező formában az adatkezelő köteles megindokolni döntését. Ön jogainak megsértése esetén a RAD-X, mint adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Sütik használata

A süti (eredeti nevén “cookie”) egy olyan kis adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. Ez rengeteg webes szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amit 1995 óta minden jelentősebb böngésző támogat. Oldalunkon a minél magasabb színvonalú működésének biztosítása és a felhasználói élmény növelése érdekében (elsősorban a rendelési űrlap kitöltésének megkönnyítésére) mi is sütiket használunk. A sütiket számítógépéről bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A sütik alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy sütik nélkül az oldal működése nem teljes értékű.

Adatbiztonság

A RAD-X kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Avtv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A RAD-X törekszik védeni az adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Egyéb szabályok

A RAD-X egyes karbantartási és egyéb feladatok ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe. E feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet. A RAD-X az adatkezelési tevékenysége során az Avtv. rendelkezéseinek és az adatvédelmi joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.